صدرا عشق مامان

خداوندا به من فرزندی عطا کن واو را پرهیزگار وپاک قرار ده که در افرینش کم وزیادی نباشد.

بی همتای من

به چشمـــــــــــــــــــــــای تو ایمان مـــــــــــــــــــــــــــــی آورم گویی اینجا پایان دنیـــــــــــــــــــــــــاست و تــــــــــــــــــو....... پیامبری از نسل آینه کــــــــــــــــــــــــه رسالتش اش تکـــــــــــــــــثیر عشــــــــــــــــــــــــــــــق بود در بند بند وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم   ...
7 مرداد 1396

بهترین دایی دنیا تولدت مبارک

                                                                        آمدن ، بودن ، ماندن ، سر آغازی است برای خنده های من می آیی و من چه شاعرانه می نویسم می مانی و من چه صمیمانه می خندم برای من آمدی ،ماندی ، شروع کردی بهاری را که می دانم زم...
6 مرداد 1396

جان من است او ...!

  خدایا !با تمام کوچکی ام چیزی در کلبه درویشی ام دارم که تو با آن عظمت نداری .... وآن خدایی چون توست که من دارم وتو نداری .......!   ...
5 مرداد 1396

تو تکه ای از من نیستی ....تمام منی

  دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست ... مرا شاد میکند" لبخند را به دنیایم هدیه میکند.. حتی این روزها گاهی پرواز میکنم " من این دوست داشتن را.. بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم .... . خدا یا تو را  شکر برای تمام نعماتی که به من ارزانی داشتی، هر چند  نمی تونم شکر همه نعمت های آشکارو نهانی  را که به من عطا کرده ای بجای آورم ولی می خواهم با تمام وجودم تو را شکر کنم به داده هایت و به آنچه نداده ای چرا که به حکمتت ایمان دارم. خدایا، شکرت برای تمام لبخندهای محبت بار، دستان یاری رسان، برای همه آن عشق و محبت و چیزهای شگفت انگیزی که دریافت کردم. ...
1 مرداد 1396

چه زود دیر می شود .....

چه زود دیر می شود .... در باز شد " بر پا !بر جا ! درس  اول :بابا آب داد "ما سیراب شدیم . بابا نان داد "ما سیر شدیم . اکرم وامین چقدر سیب وانار داشتند" در سبد مهربانیشان. کوکب خانم چقدر مهمان نواز بود. و چقدر همه منتظر آمدن حسنک بودند. کوچه پس کوچه های کودکی رو به سرعت طی کردیم . و در زندگی گم شدیم . همه زیبای ها رنگ باخت. نگاه مان سرد شد و دستانمان خسته. دیگر باران با ترانه نمی بارد ! وما کودکان دیروز دلتنگ شدیم زرد شدیم "پژمردیم . وسال هاست وقتی پشت سرمان را نگاه می کنیم " جز رد پایی از خاطرات خوش بچگی نمی یابیم " و در ذهن مان جز همهمه زنگ تفریح ...
31 تير 1396